Hirdetmény óvodai beíratás a 2023/2024-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 01. előtt születtek és még nem járnak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti feltéve, hogy minden, a felvételis körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Földes Nagyközség Önkormányzatának fenntartásában működő Kállay László Óvoda felvételi körzete Földes nagyközség közigazgatási területe.

 A beiratkozás időpontja:

2023. április 24. (hétfő): 8.00-16.00 óra

2023. április 25. (kedd): 8.00-16.00 óra

2023. április 26. (szerda): 8.00-16.00 óra

 

A beiratkozás helye: Kállay László Óvoda titkársági iroda, 4177 Földes, Rákóczi u. 11. Telefon: 54 464 068

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap letölthető az óvoda www.foldesovoda.hu holnapjáról.

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beíratás idejének – jogszabályban előírt - utolsó naptári napját követő 15 napon belül, azaz 2023. 06.04-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A beíratáshoz szükséges okmányok, dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél) -amennyiben rendelkezésre áll
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  •  kötelezően beadandó védőoltások meglétét igazoló védőnői igazolás,
  • a gyermek egészségi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét igazoló dokumentum (pl. orvosi igazolás, szakértői vélemény).

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére az óvoda alkalmas.

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2023.05.26-ig értesíti írásban a szülőt.

A szülő az óvodavezető döntése ellen a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül Földes Nagyközség Jegyzőjének címzett, de a Kállay László Óvodához benyújtandó jogorvoslattal élhet.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyeleti vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

 

Földes, 2023. február 24.

Jeneiné Dr. Egri Izabella

polgármester