Tájékoztató magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosítása támogatás iránti kérelem benyújtásáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét módosította, mely értelmében 2024-ben a „Magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosítása” típusú támogatás iránti kérelmek

2024. május 15-ig (szerdáig) nyújthatók be.

A támogatásra jogosultak lakókörnyezetük rendezése céljából fűnyírási, kaszálási szolgáltatást igényelhetnek az önkormányzattól.

Az igénylés feltételei a következők:
Támogatást az a magánszemély igényelhet, aki kertes lakóingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), amennyiben az ingatlanban életvitelszerűen lakik.

A támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező:

 • egyedül, vagy kizárólag házastársával, élettársával, fogyatékossági ellátásban, vakok személyi járadékában, magasabb összegű családi pótlékban részesülő testvérével, gyermekével él együtt és
 • az önkormányzati vagy egyházi fenntartású szociális szolgáltatónál házi segítségnyújtás vagy idősek nappali ellátása ellátásban részesül, vagy
 • 65 éven felüli személy akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át, egyedül élő esetében 500%-át.

Szükséges okiratok
Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő kitöltése esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímkártya és TAJ-kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

 • az önkormányzati vagy egyházi fenntartású szociális szolgáltató igazolását a házi segítségnyújtás vagy a nappali ellátás igénybe vételéről.
 • amennyiben a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, csatolja az ingatlan használatát igazoló megállapodás, szerződés másolatát.
 • amennyiben a kérelmező nem részesül házi segítségnyújtás vagy nappali ellátás alapszolgáltatásban, mellékelnie szükséges:
  • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást,
  • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást.
  • Időskorúak járadéka ellátás határozatát, nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét.

A támogatás keretében a Földesi Vagyongazdálkodási Kft. szolgáltatásait lehet igénybe venni, fűnyírás, kaszálás munka elvégzésére.

A támogatás egy fűnyírási szezonra érvényes. A fűnyírási szezon április 1-től október 31-ig tart. A természetbeni támogatás a kérelmező részére legfeljebb 4 alkalommal történő fűnyírást, kaszálást foglal magában. A szolgáltatást az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Földes Vagyongazdálkodási Kft. végzi el.

A kérelem elérhető a Polgármesteri Hivatal Földes, Mozi u. 3. szám alatti Ügyfélszolgálatán (telefonszám: 54 531-000), vagy letölthető a www.foldes.hu Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/Szociális igazgatás menüpontban.

Földes, 2024. április 30.                                                                                    

                                                                                                    Jeneiné dr. Egri Izabella
                                                                                                                 polgármester